ရန်ကုန်ရုံးချုပ်

အမှတ်(၉/၁၀)၊ (၁၂)လွှာ၊ Junction City office Tower, ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း
(+၉၅၁) ၉၂၅ ၃၃၄၃၊ ၉၂၅ ၃၃၄၄၊ ၉၂၅ ၃၃၄၅
ဖက်(စ်)
(+၉၅၁) ၉၂၅ ၃၃၃၉၊ ၉၂၅ ၃၃၄၀၊ ၉၂၅ ၃၃၄၂

၁။ ပုသိမ် ရုံးချုပ်

အမှတ်(၃၃)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် မြိုင်ဟေမာလမ်းထောင့်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း
(+၉၅-၄၂) ၂၃၄ ၇၄၊ ၂၁၃ ၁၈၊ ၂၁၃ ၁၉၊ ၂၁၃ ၂၀
ဖက်စ်
(+၉၅-၄၂) ၂၃၄ ၇၃

၂။ ငါးသိုင်းချောင်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၉)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့။
ဖုန်း
(+၉၅-၄၆) ၆၀၆ ၂၉၊ ၆၀၆ ၃၀၊ ၆၀၆ ၃၁၊ ၆၀၆ ၃၂
ဖက်စ်
(+၉၅-၄၆) ၆၀၆ ၃၃

၃။ ဖျာပုံဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၀)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ၄ ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့။
ဖုန်း
(+၉၅-၄၅) ၄၀၀ ၇၀၊ ၄၀၃ ၃၈
ဖက်စ်
(+၉၅-၄၅)  ၄၁၄ ၁၂

၄။ ဟင်္သာတဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၂၄ဝ/က)၊ ဥယျာဉ်မြောက်ရပ်ကွက်၊ နတ်မော်လမ်း၊ ဟင်္သာတမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း
(+၉၅-၄၄) ၂၀၂၂၈၁၇၊ ၂၀၂၂၈၁၈၊ ၂၀၂၂၈၁၉၊၂၀၂၂၈၂၀။
ဖက်စ်
(+၉၅-၄၄) ၂၀၂၂၈၂၁။

၅။ ဗိုလ်အောင်ကျော်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၄၁/၁၄၅)၊ မြေညီထပ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း(အောက်ဘလောက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း
(+၉၅၁) ၃၇၉၁၂၀၊ ၃၇၉၁၂၁၊ ၃၇၉၁၂၃။
ဖက်စ်
(+၉၅၁) ၃၇၉၁၂၇။

၆။ ရွှေဂုံတိုင်ဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၁၂၅/ခ)၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်(အနောက်ရွှေဂုံတိုင်)၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဖုန်း
(+၉၅၁) ၅၅၂၅၅၉၊ ၅၅၂၅၆၀၊ ၅၅၂၅၆၁။
ဖက်စ်
(+၉၅၁) ၅၄၂၅၆၉။

၇။ ရွှေတောင်တန်းဘဏ်ခွဲ

အမှတ်(၇၆၇)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ရွှေတောင်တန်းလမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း
(+၉၅၁) ၂၃၁ ၅၂၈၈၊ ၂၃၀ ၃၂၇၈၊ ၂၃၀ ၃၂၇၇
ဖက်(စ်)
(+၉၅၁) ၂၂၆ ၃၅၅