စာရင်းသေအပ်ငွေ ကို အနည်းဆုံးကျပ် ၁၀ဝ,ဝ၀ဝ ဖြင့် စတင်၍ အကန့်အသတ်မရှိ အပ်နှံ စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။
(၁) လအတိုးနှုန်း ၈.၈၅%
(၃) လအတိုးနှုန်း ၉%
(၆) လအတိုးနှုန်း ၉.၂၅%
(၉) လအတိုးနှုန်း ၉.၅%
(၁) နှစ်အတိုးနှုန်း ၁၀%

 စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦးနှင့်အထက် တွဲဖက်၍ဖြစ်စေ ၊ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းများ အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ စာရင်းဖွင့်လှစ် နိုင်ပါသည်။

ငွေထုတ်ခြင်း

အပ်နှံသည့်ကာလ သက်တမ်းပြည့်ပါက အတိုးနှင့် အရင်းငွေများကို ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ငွေချေးယူနိုင်ခြင်း

စာရင်းသေ အပ်ငွေစာအုပ်ကို ဘဏ်တွင် အာမခံ အဖြစ်ထား၍ ငွေချေးယူနိုင်ပါသည်။

တွဲဖက်ငွေအပ်နှံသူများ

ဘဏ်သို့ သီးခြား ညွှန်ကြားချက် မပေးထားခဲ့လျှင် တွဲဖက်ငွေ အပ်နှံသူများအနက် တစ်ဦးဦး ကွယ်လွန်ပါက ကျန်စာရင်းပိုင်ရှင် (များ) အား ဘဏ်မှငွေထုတ်ပေးပြီး စာရင်းပိတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

Interest Calculator