fbpx

40. ကတ်ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံး၊ အခိုးခံရ ခြင်းများအတွက် အစားထိုးကတ် လျှောက်ထားခြင်း ၀န်ဆောင်ခနှုန်း ထားများမှာအဘယ်နည်း။

Type of Card (Card အမျိုးအစား) MPU Classic MPU Premium
မှုလကတ် (၀န်ဆောင်ခ) ၅,၀၀၀ ကျပ် ၅,၀၀၀ ကျပ်
ဆင့်ပွားကတ် (၀န်ဆောင်ခ) ၅,၀၀၀ ကျပ် ၅,၀၀၀ ကျပ်