fbpx

၃၈။ ကဒ် ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံး၊ အခိုးခံရ ခြင်းများ အတွက် အစားထိုးကဒ် လျှောက်ထားခြင်း ၀န်ဆောင်ခ နှုန်းထားများမှာ အဘယ်နည်း။

ကဒ် အမျိုးအစား VISA Signature
မူလကဒ် (၀န်ဆောင်ခ) ၂၅,၀၀၀ ကျပ်
ဆင့်ပွားကဒ် (၀န်ဆောင်ခ) ၂၅,၀၀၀ ကျပ်