fbpx

၄၈။ A bank ၏ Credit Card စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း (Terms and Conditions) များမှာ အဘယ်နည်း။

A bank Credit Card စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း (Terms and Conditions) များ ကို ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။