fbpx

၂၅။ Billing statement date ဆိုသည်မှာ အဘယ့်နည်း။

Billing statement date သည် လစဉ် လတိုင်း၏ (၁) ရက်နေ့ ဖြစ်ပြီး A bank မှ e-statement အား အီးမေးလ် မှတစ်ဆင့် ပို့ပေးမည် ဖြစ်သည်။ e-statement date သတ်မှတ်ချက်သည် A bank ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ထိုပြောင်းလဲမှုတိုင်း အတွက် သင့်အား အကြောင်းကြား ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။