fbpx

45. A bank ၏ Credit Card စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း (Terms and Conditions) များမှာအဘယ်နည်း။

A
bank Credit Card စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း https://www.abank.com.mm/en_US/personal-banking/mpu-credit-cards/  များ ကိုဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။